Personuppgifter

Har du frågor eller funderar på hur Inlands Försäkringsbolag behandlar dina personuppgifter? Läs vidare här nedan.

 
 
 
 
 

Personuppgifter

Vi värnar om din integritet

Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även foton och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla 20180525 och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.
 

För vilka syften behandlar vi personuppgifter?
Hantera avtal, ansökningar & offerter

Fullgöra och administrera avtal

Exempel:

 • Samla in, registrera och administrera de uppgifter som behövs för avtalet.
 • Uppdatera uppgifter som folkbokföringsadress.
 • Hantera inbetalningar av försäkringspremier.
 • Reglera försäkringsskador.
 • Beräkna premier och avgifter.
 • Svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt.
 • Återförsäkra våra försäkringsrisker i förekommande fall.
 • Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som till exempel regressanspråk.

 

Vidta åtgärder som begärts innan avtal tecknats

Exempel:

 • Registrera de uppgifter som behövs för att lämna offert.
 • Bedöma en ansökan om exempelvis försäkring.
 • Samla in, kontrollera och registrera de uppgifter som behövs för att ingå avtal.
 • Förbereda och genomföra rådgivning till dig om våra produkter och tjänster.

 

Följa lagar & förordningar

Uppfylla krav enligt gällande lag eller författning

Exempel:

 • Kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att tillämpa.
 • Åtgärder för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering.
 • Rapportera till myndigheter, både svenska och utländska.

 

Behandlingar som grundas på vårt berättigade intresse

Kunna erbjuda dig anpassade produkter och tjänster

Exempel:

 • Ge en helhetsbild av dina engagemang hos Inlands och hos samarbetspartner inom Länsförsäkringsgruppen, som i förekommande fall även kan vara försäkringsgivare för delar av Inlands försäkringsprodukt.
 • Genomföra marknadsföring som till exempel direktmarknadsföring via e-post och sms.
 • Marknads- och kundanalyser, i vissa fall inklusive profilering.
 • Genomföra kundundersökningar.
 • Ta fram statistiska underlag för våra riskbedömningar och försäkringsprodukter.

 

Förbättra våra produkter & tjänster

Exempel:

 • Utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, både befintliga och nya.
 • Utveckla och testa våra system för att hantera våra produkter och tjänster på ett säkert och effektivt sätt.

 

Förebygga skador

Exempel:

 • Ge råd och tips för att undvika eller minimera skador, till exempel via sms informera om kommande väderförändringar.
 • Ta fram statistik om skadedrabbade områden, till exempel olycksdrabbade vägsträckor, för att försöka påverka myndigheter att vidta skadeförebyggande åtgärder.

 

Förhindra bedrägerier

Exempel:

 • Förebygga, utreda och avvärja bedrägerier. Det kan innebära kontroller i offentliga register samt hos samarbetspartners i vår skadereglering.

 

Rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling

 

Dina rättigheter och hur du använder dem


 

Kontaktuppgifter
Kontakta oss vid frågor

Har du frågor eller vill använda dig av någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

 

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter. Dit kan du även vända dig för att göra andra invändningar mot behandling av dina personuppgifter.

E-post: info@inlands.se
Adress: Dataskyddsombud, Inlands Försäkringsbolag, 442 32 Kungälv.

 

Datainspektionen

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller lämna in anmälan om överträdelser av dataskyddsförordningen till Datainspektionen.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig i de avtal som du tecknar med oss är Inlands försäkringsbolag och i förekommande fall bolag inom Länsförsäkringsgruppen, när sådant bolag är försäkringsgivare för delar av Inlands försäkringsprodukt.

 

Samarbetspartners

                            

© Copyright Inlands 2012 | Design/Programmering: Ibyrån

| Personuppgifter |

prata 162 80 | titta in Torggatan 2 | skriv info@inlands.se | Logga in